Commit c4950687 authored by Kjetil Thuen's avatar Kjetil Thuen
Browse files

Fixed copy/paste error

parent 798bda6c
......@@ -59,8 +59,9 @@ Kjente problemer
Der er problemer med requesten som kommer fra pam-otpsms hvis man har definert
et meldingsprefix i pam-otpsms sin konfigurasjon. Selve passordet dropper ut av
requesten hvis "message" URLen. Dette gjør at man må definere prefix i web.xml
istedetfor i pam-otpsms sin konfigurasjonsfil.
requesten hvis "message" nøkkelen er satt i pam-otpsms sin konfigurasjonsfil.
Dette gjør at man må definere prefix i web.xml istedetfor i pam-otpsms sin
konfigurasjonsfil.
Script backenden sliter med linjeskift i meldingen
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment