GitLab oppdateres den 08.05.2019 ifra 08:30/09:00. Oppdatering estimert til omtrent 20/30+ minutter. GitLab 11.10.x er planlagt å bli installert ved oppdateringen.

Commit c62e5c49 authored by Ivar Refsdal's avatar Ivar Refsdal

Add stats to README

parent efebf5c8
Pipeline #1788 skipped