Commit 14680e76 authored by Arild Trygve Aae's avatar Arild Trygve Aae

Legger til rette for å hente data

parent 39ba4b29
Pipeline #23882 skipped with stages